Koucky & Partners AB
                                           Kastellgatan 1
                                           SE-413 07 GÖTEBORG

                                           +46 (0) 31 80 80 50
                                           info@koucky.se

Produkter och projekt


Nedan finns fördjupad information om några av de produkter och samverkansprojekt som vi är engagerade i. Kontakta oss gärna för ytterligare information.


QUEST-METODEN

För städer som vill uppnå en mer hållbar stadstrafik.

QUEST är en beprövad arbetsprocess för städer som systematiskt och stegvis vill åstadkomma ett mer hållbart trafiksystem och vill fördjupa sin aktörssamverkan. QUEST-metoden har utvecklats inom ett europeiskt samarbete och har hittills använts i ett 50-tal städer runt om i Europa varav sex i Sverige. Koucky & Partners har haft en central roll i utvecklingen av metoden. Vi har processlett arbetet i de svenska städerna och ingår i teamet som utbildar i QUEST-metoden.


RESVANEUNDERSÖKNINGAR

Från kostnadseffektiva undersökningar i mindre kommuner till omfattande studier i större städer.

En resvaneundersökning ger kunskap om hur och varför människor reser som de gör. Denna kunskap är oerhört användbar vid exempelvis framtagande av mål, åtgärder och handlingsplaner för hållbara resor. En resvaneundersökning kan också vara ett viktigt instrument för att följa upp ett pågående arbete med resor och transporter samt för att kunna följa utvecklingen över tid.

Koucky & Partners erbjuder skräddarsydda och kostnadseffektiva resvaneundersökningar. Vi anpassar undersökningarna till kommunens behov och resurser. I vissa fall innebär det en mer omfattande analys av resvanor och reserelationer och i andra fall enbart en enklare undersökning med fokus på färdmedelsfördelning i kommunen.

Självklart genomför vi också resvaneundersökningar för företag, skolor och andra organisationer!CY CITY OCH BIKE-ROUTE

Forskning om cykelstäder samt verktyg för cykelplanering

CyCity är Sveriges hittills största forskningsprogram om cykelplanering, finansierat av Vinnova. Inom CyCity har en lång rad forskningsstudier genomförts. Resultaten av forskningen har bland annat lett till utvecklingen av verktyg för cykelplanering och analys. Koucky & Partners är en av flera samarbetspartners i CyCity och medutvecklare av verktygen i BikeRoute.


CASCADE

CASCADE är ett pågående EU-projekt med målet att utöka erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan europeiska städer inom energieffektivisering, med delområdena stadstrafik, byggnader och förnybar energi. Koucky & Partners har inom CASCADE bland annat hållit i flera så kallade peer-reviews och anordnat ett flertal studiebesök och andra utbyten och skaffat sig stor erfarenhet av olika format för kunskapsutbyte samt ett brett kontaktnät bland städer i Europa.


PQ-CYKEL

Ett stöd för bättre cykelparkering

Kvaliteten och tillgängligheten av cykelparkering är en avgörande faktor för att göra cykelresor mer attraktiva. PQ-cykel är en systematisk metod för att kartlägga nuläget angående cykelparkering kring en fastighet, en gata eller en hel stad. En analys med PQ-cykel ger en tydlig nulägesbild och underlag för kostnadseffektiva förbättringsmöjligheter.